همه چیز درباره سفر در زمان - قسمت اول : مفهوم زمان

زمان ؛ بعد چهارم

بر اساس هندسه ی اقلیدسی جهان سه بعد دارد طول عرض و ارتفاع وابعاد دیگری جز این سه بعد وجود ندارد.اما این نظریه توسط برنهارت ریمان شکسته شد.براساس نظریه ریمان بعد چهارمی هم وجود دارد که زمان است. ماهیت "زمان" یکی بزرگترین رازها و پرسش های مردمان باستان بوده است. پرسشی که هنوز هم پاسخی برای آن یافت نشده است. علیرغم دستاوردهای علمی بشر در سده های گذشته،هیچگونه پیشرفتی در زمینه درک مفهوم زمان و تعریفی از آن به دست نیامده است. به طور کلی میتوان گفت: زمان کمیتی است بیانگر مدت انجامکاری.

دو دیدگاه گوناگون در تعریف زمان وجود دارد.

دیدگاه اول: در این دیدگاه که حاصل تفکرات سر آیزاک نیوتن فیزیک دان، ریاضی دان، فیلسوف شهروند انگلیسی است. بیان می کند که زمان  قسمتی از ساختارهای اساسی جهان است که اتفاقات پشت سر هم در آن رخ می دهند. همچنین این دیدگاه بیان می کند که زمان قابل اندازه گیری است. این دیدگاه گاهی با نام زمان نیوتونی نیز شناخته می شود.چون حاصل پژوهش های وی در سالیان متمادی است.

دیدگاه دوم: در مقابل، دیدگاه دیگری چنین بیان می کند که زمان قسمتی از ساختارهای ذهنی انسان است (همراه فضا و عدد ) آن چنان که ما در ذهن خود رشته رویدادها را دنبال می کنیم همچنین در ذهن خود برای طول آن اتفاقات کمیت هایی را از قبیل ثانیه و دقیقه تعریف می کنیم. تعریف دوم به هیچ هویت مستقلی برای زمان اشاره نمی کند که اتفاقات درون آن رخ دهد. این دیدگاه حاصل کار گوتفرید لایبنیتس و امانوئل کانت می باشد که زمان راقابل اندازه گیری نمی داند و می گوید تمام اندازه ها در سیستم ذهنی بشر رخ می دهد.

اکنون که "زمان" را بهتر می شناسیم ، می توانیم وارد دنیای سفر در زمان شویم ، و با اطلاعاتی جالب توجه رو به رو شویم ، پس باقی تحقیقات ما درباره سفر در زمان را از دست ندهید .

/ 0 نظر / 30 بازدید